logo kerk
PKN

ANBI informatie

ANBI

Om bij de aangifte van inkomstenbelasting in aanmerking te komen voor de aftrek van giften moeten tegenwoordig ook de doelen worden opgegeven. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor deze algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De protestantse kerk (PKN) in Utrecht heeft tot in januari 2016 nog 1 zogenaamd RSIN nummer (813612809) via een zogenaamde groepsbeschikking. De bedoeling is dat elke gemeente en diaconie aparte nummers krijgt. Inmiddels hebben wij deze ook ontvangen.

Tegenover het voordeel van aftrekbaarheid staat wel de eis dat er via internet openheid gegevens wordt over een aantal zaken zoals bestuurssamenstelling, hoofdlijnen van beleid, activiteiten en beloningsbeleid. Deze informatie is daarom hier te vinden.

Officiële namen en RSIN nummer
Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk ; RSIN nummer 002700438
Diaconie van de Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk ; RSIN nummer 006531702

De RSIN nummers kunt u gebruiken bij de belastingdienst voor de aftrekpost van giften.

Contactgegevens:
Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk
Postbus 54
1720 AB Broek op Langedijk
scriba@pkn-hgbol.nl

Doelstelling
Het verkondigen van het Woord van God in de gemeente van Broek op Langedijk en hem loven en prijzen in de zondagse eredienst. In onze gemeente staat de Woordverkondiging centraal. Het Woord van God laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Jezus Christus. De nadruk ligt op persoonlijke bekering en wedergeboorte. Uitgangspunt voor het dagelijkse leven is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus door de inwoning van de Heilige Geest. De belijdenisgeschriften zijn, als kostbare schatten van de traditie van de kerk, de leidraad in het verstaan van de Bijbel.

De werkterreinen van de gemeente
De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie, in de viering van Doop en Avondmaal, in de openbare eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van Christus.
Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.
De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door, onder leiding van de kerkenraad, de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst in de wereld.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2016-2019 is bij de scriba op te vragen. Voor gemeenteleden die zijn ingelogd op deze site is het direct te vinden onder het kopje documenten. Ook het vorige beleidsplan staat hier nog. In de loop van 2016 zal verder worden gewerkt aan dit beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
In juni 2019 hebben we weer een eigen predikant gekregen. Op 23 juni is ds. L.L. van den Dool bevestigd als predikant in onze gemeente. De gemeente wordt verder bestuurd door een kerkenraad bestaande uit 6 ouderlingen, 2 ouderling kerkrentmeester en 4 diakenen.

Het dagelijks bestuur (moderamen) dat de agenda van de kerkenraad voorbereid bestaat uit de predikant, een ouderling (voorzitter), een ouderling-kerkrentmeester en een diaken (scriba).

De diaconie wordt gevormd door de vier diakenen.

Bij hun werkzaamheden worden de kerkrentmeesters ondersteund door een commissie van beheer. In het pastoraal werk zijn ook bezoekbroeders actief en is er een pastoraal team. Het jeugdwerk wordt ondersteund door een jeugdraad, een catechese commissie en een jeugddienstcommissie. De diaconie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de damesbezoekdienst. Als grotere commissies kunnen nog de evangelisatiecommissie en de zendingscommissie genoemd worden.

Beloningsbeleid
Kerkenraadsleden en commissieleden verrichten hun werk pro deo. In de gemeente is 1 full time predikant actief (formeel geen werknemer). Het werk van de koster wordt door onbetaalde vrijwilligers gedaan. Mocht er extra pastorale ondersteuning nodig zijn (bij afwezigheid van onze predikant) dan wordt ook een vergoeding betaald. Ook gastpredikanten die bij ons voorgaan krijgen een vergoeding. Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN. De organisten die bij ons de dienst begeleiden zijn als vrijwilliger niet in dienst. Per keer wordt een kleine onkostenvergoeding gegeven.

Activiteiten tijdens de corona tijd.
Op dit moment (april 2020) zijn alle fysieke bijeenkomsten afgelast. Elke zondag wordt er om 10:00 uur een kerkdienst live uitgezonden. Hierbij zijn naast de predikant en de koster alleen gemeenteleden voor het muziek, geluid en video aanwezig. Gemeenteleden wordt gevraagd korte videoboodschappen in te spreken om zo elkaar te bemoedigen. Een app voor contact met gemeenteleden wordt binnenkort uitgerold. Er worden extra kerkbloemen rondgebracht en gemeenteleden worden gebeld om te vragen hoe het met hun gaat. Twee catechese groepen lopen nog door via internet vergaderen. Hieronder nog de normale activiteiten.

Verslag van activiteiten
In onze gemeente is er elke zondagmorgen en -avond een eredienst. Per jaar wordt er circa 5 keer Avondmaal gevierd en er zijn 10 jeugddiensten. Bij de ochtenddienst is er kinderoppas en gelegenheid om samen na de dienst koffie te drinken.
Vanuit de kerkenraad en het pastoraal team vindt er (pastoraal) bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken. Elk jaar is er in april een gemeenteavond waarbij (ook) de financiën aan de orde komen, vooraf kunnen de financiële stukken worden ingezien.

Binnen de gemeente zijn er twee kringen actief die bij gemeenteleden thuis samenkomen. Ook zijn er verschillende Bijbelkringen en kringen gericht op groepen gemeenteleden. Er is ook een uitgebreid jongerenwerk. Er zijn doordeweekse clubs voor alle leeftijden. Voor de oudere jeugd is er een jeugdvereniging op zondagavond. In plaats van zondagsschool is er elke zondag kindernevendienst voor kinderen tot en met groep 4 (of om de week tot en met groep 7). Tijdens de dienst gaan de kinderen een deel van de tijd naar gebouw Irene. Ook is er voor kinderen van groep 7 en 8 en vanaf 12 jaar voor diverse leeftijdsgroepen catechese. Bij al deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van het verenigingsgebouw Irene, naast de kerk. Onder de kerkenraad valt ook nog de evangelisatiecommissie, de zendingscommissie.

De diaconie houdt zich bezig met het besteden van diaconale inkomsten aan organisaties in de directe omgeving tot wereldwijd werkende organisaties. Primair richt ze zich hierbij op organisaties die vanuit een Christelijke achtergrond zich inzetten voor opvang, voedsel, medische verzorging, onderwijs etc. Bij rampen wordt getracht hiervoor extra middelen in te zamelen. De diaconie organiseert jaarlijks een uitje voor ouderen van de gemeente en met kerst wordt een kerstattentie rondgebracht.
Onder de diaconie valt ook de dames bezoekdienst die ouderen van de gemeente op hun verjaardag bezoekt, de kerkauto, de kerkwebradio en een telefoonnummer voor hand- en spandiensten.

Financiële verantwoording
De financiële cijfers zijn als bijlage aan deze pagina toegevoegd:Hier staat de rekening over 2019 en hier de begroting van 2020. Een aantal commissie heeft een eigen boekhouding en leggen daarover verantwoording af aan de kerkenraad. Ook zijn er nog aparte rekeningnummers voor de exploitatie van gebouw Irene en het orgelfonds.

Rekeningnummers van onze kerk en tenaamstelling.
NL70 RABO 0160 4344 67 Jongerenverenging
NL66 RABO 0310 8006 41 Kerkrentmeesters Herv. Gem. te Broek op
NL88 RABO 0310 8007 30 Zendingscommissie
NL45 RABO 0310 8024 74 kerkrent. HG, G. Strijbis
NL32 RABO 0310 8039 69 Diaconie Herv Gem
NL09 RABO 0310 8079 72 Zondagsschool (nummer wordt opgeheven)
NL16 RABO 3108 1041 12 Diaconie Herv. Gem
NL56 RABO 3108 1088 40 Spaarrekening
NL55 RABO 3108 1438 75 Orgelfonds
NL65 RABO 0310 8612 84 Abonnement kerkblad
NL06 RABO 0310 8616 67 Exploitatie IRENE
NL75 RABO 0310 8677 97 Nieuwbouw Irene
NL69 RABO 0346 6829 24 Jeugdraad
NL46 RABO 0346 6910 01 Evangelisatie
NL68 INGB 0000 5562 55 Kerkrentmeesters Herv. Gem. te Broek op

Versie 14 april 2020

Inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Gegevens onthouden         
Wachtwoord vergeten?
Geen account? Meld u aan!

Zondag 01-11-2020


Morgendienst
10:00

Dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo; Waarschijnlijk gezinsdienst

Avonddienst
19:00

Ds. L.L. van den Dool

Nieuwsbrief

Geen nieuwsbrief op de website meer
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Jongerenpagina

Jongerenpagina Oktober 2020
Bekijk hier de laatste jongerenpagina

Copyright © 2010 - 2020 Alle rechten voorbehouden