logo kerk
PKN

Wie wij zijn

In de Hervormde Gemeente van Broek op Langedijk staat de Woordverkondiging centraal.
Het Woord van God laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Jezus Christus. De nadruk ligt op persoonlijke bekering en wedergeboorte. Uitgangspunt voor het dagelijkse leven is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus door de inwoning van de Heilige Geest.
De belijdenisgeschriften zijn, als kostbare schatten van de traditie van de kerk, de leidraad in het verstaan van de Bijbel.

De gemeente en haar omgeving
De Hervormde Gemeente bestaat uit leden die in de burgerlijke gemeente van Broek op Langedijk woonachtig zijn, maar ook zijn er leden die buiten de geografische grenzen wonen.
De gemeente neemt qua Gereformeerde geloofstraditie een eigen plaats in te midden van Noord-Hollandse gemeentes.

De visie op de gemeente
Op grond van Gods genade en krachtens Zijn verbond worden gemeenten vergaderd rondom Woord en Sacramenten.
Het doel van de gemeente is om het lichaam van Christus te zijn (1 Kor. 12). Dit beeld heeft twee kanten. Enerzijds heeft het een naar binnengerichtheid: samen met al de verschillende leden gemeente zijn in het ontvangen van het heil, in het vieren van het heil en in het omzien naar elkaar. Anderzijds is de gemeente het lichaam van Christus, waarbij zij in de samenleving zichtbaar wil maken wie Jezus Christus is door het evangelie uit te dragen, voor de samenleving te bidden en te helpen waar mogelijk is.

De werkterreinen van de gemeente
De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie, in de viering van Doop en Avondmaal, in de openbare eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van Christus.
Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.
De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door, onder leiding van de kerkenraad, de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst in de wereld.

Copyright © 2010 - 2022 Alle rechten voorbehouden